Tập thể đoàn kết

Năng lực tập thể vô cùng quan trọng