Năng lực của từng các nhân

Dùng tâm sẽ là những gì các bạn nhận được