THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Năng lực YCV

Quyết tâm và quyết tâm hơn nữa

Quyết tâm - là thằng lợi
Quyết tâm và quyết tâm hơn nữa

Tận tâm cùng công việc

Tận tân với công việc - hiệu quả cao
Tận tâm cùng công việc

Óc sáng tạo của đội ngũ cán bộ

Làm việc cần sáng tạo
Óc sáng tạo của đội ngũ cán bộ

Tập thể đoàn kết

Năng lực tập thể vô cùng quan trọng
Năng lực tập thể vô cùng quan trọng

Năng lực của từng các nhân

Dùng tâm sẽ là những gì các bạn nhận được
Dùng tâm sẽ là những gì các bạn nhận được

Năng lực con người

Đúng tâm - đúng tầm
Dùng tâm sẽ là những gì các bạn nhận được